Bekijk de laatste updates over de onderwerpen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), op het dossier ‘Werk en inkomen’ van VNO-NCW en MKB Nederland. Ook het dossier ‘Regels en veiligheid’ biedt nuttige informatie over de huidige maatregelen.

 

Verklaring van FWS over toegang tot kinderopvang

Specifiek voor COVID-19 is door de Rijksoverheid een lijst met cruciale beroepsgroepen opgesteld die de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die in deze beroepsgroep werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

Op deze lijst staat ook de voedselketen. Ook de frisdranksector is onderdeel van de brede voedselketen. Werknemers uit de voedselketen die zich bezighouden met productie en transport zijn benoemd als cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat zij een beroep mogen blijven doen op kinderopvang. Het kan voorkomen dat de kinderopvang transport -en productiemedewerkers binnen de frisdranksector niet erkent als cruciale beroepsgroep of om een verklaring vraagt. Indien deze transport -en productiemedewerkers problemen hebben met toegang tot de kinderopvang, dan kunnen leden bij FWS een verklaring opvragen waarin staat dat zij tot de cruciale beroepsgroepen behoren en dus recht hebben op kinderopvang. Voor deze verklaring kunnen jullie mailen naar info@fws.nl.  

 

Zo werkt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft het Noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar. Lees meer op site VNO-NCW

 

 

Getroffen werkgevers kunnen betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel (waar het Beroepspensioenfonds Dranken in 2019 in op is gegaan) maatregelen genomen. Werkgevers die premies afdragen aan het Pensioenfonds Detailhandel en die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 088-1168381. Bron: Pensioenfonds Detailhandel

 

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.

Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen, die staan weergegeven op de website van Verbond voor Verzekeraars

 

Coronavirus en ploegendienst

Het spreekwoord zegt ‘nood breekt wetten’. In dit geval hoeven wetten niet te worden gebroken, maar wel zorgvuldig nageleefd. In het kader van de bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, zijn in sommige situaties minder medewerkers beschikbaar voor het rooster. Het is lang niet zo dat bepaalde productieprocessen zomaar kunnen worden stilgelegd en is thuis werken zeker niet voor iedereen een optie. Hoe dan een semicontinu drieploegenrooster of volcontinu vijfploegenrooster draaiende te houden bij een tijdelijke, verhoogde afwezigheid?

Klik hier voor meer informatie.

 

SOL biedt ondersteuning bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel

In deze hectische tijd wordt er in de sector alles uit de kast gehaald om de voedselproductie op peil te houden. Sommige bedrijven hebben op dit moment te maken met (tijdelijke) boventalligheid, (tijdelijke) tekorten óf een hoog ziekteverzuim. De Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) kan uw organisatie ondersteunen bij vraagstukken ten aanzien hiervan. Zo bieden zij ondersteuning bij het collegiale in- en uitlenen van personeel.

Het aanbod van SOL voor ondersteuning aan alle levensmiddelenbedrijven is als volgt: 

  • Inventarisatie van (tijdelijke)boventalligheid en (tijdelijk)aanbod van boventallige medewerkers bij bedrijven in de regio;
  • Collegiaal in-en uitleen zonder tussenkomst van (commerciële)tarieven;
  • Informatie over de Arbo verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid;
  • Beantwoording HR-vraagstukken;
  • Expertise over loondoorbetaling, tijdelijke NOW etc.;
  • Contacten met UWV, gemeenten, advocaten, onderwijs en overige HR-deskundigen.

SOL is reeds benaderd door verschillende bedrijven met tijdelijke boventalligheid met medewerkers die snel inzetbaar zijn binnen de levensmiddelenindustrie. Als u ook gebruik wilt maken van deze ondersteuning, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met SOL via Nicole Lemmen (06 15 39 88 38).

 

Spoedwet om ava en ledenvergadering via elektronische middelen mogelijk te maken

De ministerraad heeft 3 april ingestemd met een wetsvoorstel om mogelijk te maken dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) van beursgenoteerde bedrijven toch kunnen toch doorgaan. Lees hier meer over dit besluit.