Levensmiddelenwetgeving
Levensmiddelenwetgeving voor voedingsmiddelen wordtvoor een groot deel Europees geregeld. Op Europees niveau wordt de wetgeving uitgevaardigd via verordeningen of richtlijnen. Verordeningen zijn direct van toepassing in alle lidstaten. Nederland moet zich hier dan ook aan  houden en moet deze toepassen. Richtlijnen dienen door de lidstaten – dus ook door Nederland – omgezet te worden in nationale wetgeving. De warenwetbesluiten in Nederland zijn dan ook vaak een uitvloeisel van Europese richtlijnen. Nederland kan en mag geen nationale levensmiddelenwetgeving instellen die strijdig is met Europese richtlijnen en verordeningen.

Algemene etiketteringsregels
De etikettering van levensmiddelen is in Europa nagenoeg volledig op Europees niveau geregeld. De basis hiervoor vormt etiketteringsverordening 1169/2011.  Alle levensmiddelenproducenten moeten per 13 december 2014 op productieniveau voldoen aan deze verordening. De verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten.

In onderstaande documenten vindt u op hoofdlijnen de geldende wetgeving voor het op de markt brengen van frisdranken, sappen en mineraal- en bronwaters in Nederland. De Nederlandse warenwetbesluiten zijn ook te raadplegen via www.wetten.overheid.nl.