Oprichting BMB
Op 1 mei 1901 werd de Algemeene Nederlandsche Bond van Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandelaren (BMB) opgericht. De BMB was bedoeld als een koepelorganisatie van plaatselijke en regionale verenigingen van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren. Deze verenigingen moesten voorkomen dat er een te grote afstand tussen bondsbestuur en leden zou ontstaan.  

Naamswijziging
Met het aantreden van een nieuw dagelijks bestuur in de periode 1913-1915 werd de BMB gerevitaliseerd. Dit proces leidde in 1915 tot een statutenwijziging en een nieuwe naam; Algemeene Nederlandsche Bond van Mineraalwater-, Limonadesiroopfabrikanten en Bierhandelaren (BMLB). Onder voorzitterschap van de Arnhemse bierhandelaar en mineraalwaterfabrikant, de heer Looijen, kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog een landelijke statiegeldregeling en een minimumprijsregeling tot stand.

Na enkele roerige jaren halveerde de aanhang van de BMLB eind 1925 ten opzichte van 1919 ruimschoots. Een daling die na het overlijden van voorzitter Looijen in 1926 nog verder werd ingezet. Vanaf 1926 lag het branche organisatorisch initiatief dan ook vooral bij de plaatselijke en regionale verenigingen. Deze maakten zich op lokaal en gewestelijk niveau onder meer hard voor een redelijk statiegeld, een behoorlijke winstmarge en een collegialiteit onder vakgenoten.

Doorstart naar BBM
In 1933 deed een wetsontwerp tot heffing van een weeldeverteringsbelasting opnieuw de behoefte aan een landelijk overleg ontstaan. Het voornemen van de toenmalige Minister van Financiën om ook koolzuurhoudende alcoholvrije dranken met 10 procent te belasten, deed enkele plaatselijke en regionale verenigingen beseffen dat een landelijke tegenactie nodig was. Daartoe werd op 29 maart 1933 de Algemeene Nederlandsche Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (BBM) opgericht.

Vanaf het begin rekende de BBM ook de groothandel in bier tot haar werkterrein. De meeste fabrikanten van limonadegazeuses waren namelijk ook agent van een brouwerij. Na de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland echter een geleidelijke ontvlechting plaats van de biergroothandels- en frisdrankproductieactiviteiten. In 1956 leidde dit proces binnen de BBM tot de oprichting van aparte 'secties' voor frisdrankproductiebedrijven, biergroothandelsbedrijven en gemengde bedrijven. De laatste gemengde bedrijven verdwenen medio jaren zeventig van het toneel.

Modernisering BBM
In 1976 moderniseerde de BBM haar naam in Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Dranken. De vertrouwde afkorting BBM bleef daarbij gehandhaafd. Vanaf 1976 opereerden de frisdrankproductiebedrijven en drankengroothandelsbedrijven in tamelijk autonome 'kringen'. Gaandeweg drong zich dan ook de vraag op of de Kring Fabrikanten en de Kring Groothandel niet veel slagvaardiger konden opereren als zelfstandige verenigingen.

Oprichting aparte verenigingen
Als reactie op deze vraag werd in 1992 besloten aparte verenigingen op te richten voor de fabrikanten en groothandelaren. Op 1 januari 1993 zijn daartoe de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) en de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH) opgericht. De leden van deze vereniging waren ook lid van de Vereniging BBM. Behalve in de Vereniging BBM leefde de naam van de oude organisatie ook voort in de eveneens per 1 januari 1993 opgerichte Stichting BBM. In de Stichting BBM waren personeel, gebouw en inventaris van de oude BBM ondergebracht.

Naast het secretariaat voor NFI en GDH voerde de Stichting BBM ook het secretariaat van een aantal andere organisaties, waaronder dat van de Nederlandse Vereniging van Siropenfabrikanten (NVS) en de Associatie Water Coolers Nederland (AWCN) . Tevens voerde de Stichting BBM het secretariaat van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters (BFW), een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Oprichting Stichting Dranken Nederland
Medio 2008 is de Stichting BBM opgeheven. De Vereniging BBM is eind 2009 ontbonden. De werkzaamheden van de Stichting BBM zijn grotendeels voortgezet in de op 1 juli 2008 opgerichte Stichting Dranken Nederland (SDN) in Den Haag. Onder deze stichting vallen de secretariaten van de FWS (v/h NFI), de GDH en het Centraal Brouwerij Kantoor (per 1 juli 2010 Nederlandse Brouwers geheten).

NFI wordt FWS
Per 1 juli 2008 is de sectie Sappen toegevoegd aan de NFI. Op basis hiervan heeft de organisatie haar naam gewijzigd in de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Op 1 juli 2009 is tevens de NVS, als aparte sectie Siropen, toegetreden tot de FWS.