Footprint verpakkingsmaterialen laag houden

Het streven naar een zo laag mogelijke footprint betekent dat producenten zo efficiënt mogelijk omspringen met materiaal. Bijvoorbeeld door de verpakkingen zo licht mogelijk te maken. Verder is de productie van verpakkingen gericht op het zo min mogelijk creëren van afval. Zo laat de sector Life Cycle Assessments uitvoeren met als doel de footprint laag te houden bij de keuze van verpakkingsmaterialen. Dit heeft onder meer als resultaat dat de verpakkingen recyclebaar zijn. Een andere maatregel is het verwerken van een zo hoog mogelijke percentages gerecycled materiaal in de verpakkingen. 

Inzamelen verpakkingsmaterialen wettelijke plicht

Het inzamelen van verpakkingsmaterialen voor onder meer hergebruik en recycling is een wettelijke verantwoordelijkheid voor de producent. Om aan deze verplichting te  voldoen werkt de sector frisse dranken samen met het Afvalfonds Verpakkingen, gemeenten, inzamelaars en recyclingbedrijven. Vanaf 2013 geldt voor producenten een verplichte afvalbeheersbijdrage. Per verpakkingsmateriaal geldt een tarief. Zie voor meer informatie de website van Afvalfonds Verpakkingen. 

Commitment aan Brancheverduurzamingsplannen

Leden van FWS hebben zich gecommitteerd aan twee versies (periodes) van de Brancheverduurzamingsplannen. Dit naar aanleiding van de afgesloten Raamovereenkomst Verpakkingen tussen het verpakkende bedrijfsleven, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN).

Verdere stappen in circulariteit

In de eerste periode (2013-2018) lag de nadruk vooral op het vergroten van het aandeel gerecycled PET (rPET) als verpakkingsmateriaal. In deze periode heeft de sector frisse dranken grote stappen gezet. Voor de tweede periode (2019-2025) zijn er bredere doelstellingen geformuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van het ontwerpen van verpakkingen die bruikbaar zijn in circulaire afvalsystemen. Andere doelstellingen hebben betrekking op de informatievoorziening op etiketten, gewichtsreductie en certificeringen. De volledige plannen zijn te vinden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.