Efficiënt productieproces

Producten van frisse dranken zijn actief bezig het gebruik van energie en water per product zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het doel is een lagere totale footprint als gevolg van een geringere CO2-uitstoot en minder gebruik van water. Dit bereikt men enerzijds door zo weinig mogelijk energie en water te gebruiken tijdens het productie- en transportproces. Anderzijds door bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt in het productieproces en het toegepaste water te hergebruiken. Bij het opnieuw inzetten van deze stromen staat uiteraard de kwaliteit en veiligheid van het product voorop. Verder maakt de sector werk van het inzetten van hernieuwbare energiebronnen.

Energiereductie in het productieproces

De leden van FWS namen in de periode 2009 tot en met 2020 deel aan de Meerjarenafspraken Energie (MJA3). Deze meerjarenafspraken zijn vrijwillige, maar zeker geen vrijblijvende convenanten tussen de overheid en het bedrijfsleven. De kern van dit MJA-convenant is dat de deelnemende sectoren ieder jaar 2% efficiënter zijn in het gebruik van energie. Om de gemaakte afspraken na te komen is het noodzakelijk de benodigde energie per eenheid van een product te verlagen. In Energie Efficiëntie Plannen (EEP’s) geven bedrijven aan welke maatregelen getroffen zijn. Tijdens de convenantperiode krijgen de FWS-leden ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Elk jaar publiceert deze rijksdienst de prestaties van de deelnemende sectoren in een resultatenbrochure