Belastingen op levensmiddelen zijn niet-effectief, leiden tot extra regeldruk en banenverlies binnen de levensmiddelenindustrie. Dit blijkt uit de op 16 juli jl. gepubliceerde studie “Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector” uitgevoerd door Ecorys Netherlands, in opdracht van de Europese Commissie. De studie wil het effect en de impact van belastingen op bepaalde groepen levensmiddelen inzichtelijk maken. Dit ter ondersteuning van nationale en Europese beleidsmakers. Uit de studie blijkt dat wanneer wordt gekeken naar het effect van belastingen op consumptie “bewijs niet eenduidig en vaak tegenstrijdig is”.

Belasting op levensmiddelen niet-effectief
Belastingen op levensmiddelen met relatief veel zout, vet of suiker kunnen volgens de studie leiden tot een afname van de consumptie van deze producten. Het effect dat daarmee wordt bereikt is echter nihil. Volgens de studie is het waarschijnlijk dat consumenten vergelijkbare of lager-belaste levensmiddelen gaan kopen. Ook is het voorzienbaar dat consumenten simpelweg goedkopere merken kopen, waardoor de consumptie van producten met relatief veel zout, vet of suiker niet afneemt. Het heffen van een belasting is daarmee niet effectief. 

Belasting leidt tot verslechterde concurrentiekracht en banenverlies
De studie toont tevens aan dat belastingen op bepaalde levensmiddelen tot extra regeldruk voor overheid en bedrijfsleven leiden. Daarnaast zijn er casestudies uit bepaalde lidstaten die aantonen dat de concurrentiekracht negatief wordt beïnvloed en er banen verloren gaan. Om de gevolgen exact in kaart te brengen is volgens de studie verder onderzoek nodig.